Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Kierownictwo NZOZ COR-GYN ustanawia niniejsza Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania w celu wykazania dbałości o ciągłe doskonalenie naszych usług przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne, bezpieczeństwo przetwarzanych informacji oraz zwiększanie satysfakcji pacjentów oraz innych stron zainteresowanych będących podstawą sukcesu firmy, czego wszyscy mamy świadomość.

Powyższe założenia spełniamy poprzez:

 • Rozwój zintegrowanego systemu zarządzania
 • Stałą integrację naszych działań
 • Tworzenie bezpiecznej i miłej atmosfery dla naszych pacjentów
 • Doskonalenie umiejętności całego personelu
 • Szybką i trafną diagnostykę
 • Skuteczne leczenie
 • Ciągłe inwestowanie w nowoczesny sprzęt medyczny
 • Ochronę informacji dotyczącej pacjentów
 • Zapewnienie pacjentom kompletnej i spójnej informacji o usługach naszej Organizacji
 • Ochronę informacji gwarantujących bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych
 • Realizację procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych i bezpiecznych technologii informacyjnych
 • Właściwy dobór dostawców oraz kontrolowanie powierzonych im procesów informacyjnych
 • Przeprowadzanie cyklicznej analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji
 • Monitorowanie skuteczności zastosowanych zabezpieczeń oraz szybkiego reagowania na incydenty
 • Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony informacji
 • Zapewnienie integralnej informacji do bieżącego funkcjonowania i rozwoju
 • Wprowadzenie i monitorowanie zabezpieczeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Analizę ryzyk i szans procesowych oraz biznesowych, która odzwierciedla, kontekst oraz kompetencje naszej Organizacji do istniejącej sytuacji ukierunkowanej na spełnienie potrzeb klientów, innych stron zainteresowanych systemem zarządzania i niezależnych organów kontroli.

Nasze usługi realizujemy respektując przepisy prawne i inne dotyczące jakości świadczonych usług, ochrony środowiska odnoszące się do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, bezpieczeństwa informacji w zakresie przetwarzanych informacji, które są wynikiem oszacowanego ryzyka i wynikają z przyjętego planu postępowania z ryzykiem oraz deklarujemy podejmowanie wszelkich działań zmierzających do zapobiegania zanieczyszczeniom i minimalizowania naszego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Niniejsza polityka zintegrowanego systemu zarządzania została zakomunikowana wszystkim pracownikom oraz pracownikom pracującym pod nadzorem firmy NZOZ COR-GYN. Jej założenia są powszechnie znane i rozumiane.

Niniejszy dokument jest częścią strategii i misji naszej firmy oraz, co najważniejsze, narzędziem do doskonalenia naszych usług oraz systemu zarządzania.

W celu osiągnięcia doskonalenia Kierownictwo ustanowiło mierzalne cele jakościowe, środowiskowe i bezpieczeństwa informacji będące uszczegółowieniem Polityki.

Właściciel NZOZ COR-GYN zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia wdrożonego i funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO/IEC 27001:2017.

15.06.2018r.

Certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

ISO/IEC 27001:2017

ISO/IEC 27001:2017