Polityka RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu informację, o których mówi art. 13 RODO na temat wykorzystywania danych osobowych, które zawarte są w przesyłanych do nas pismach, mailach czy w inny sposób do nas dostarczonych.

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakimi sposobami jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „COR GYN” Iwona Goworowska-Szymula z siedzibą przy ul. Dobrzyńskich 14, 80-119 Gdańsk.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Przemysław Gadomski, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: corgyn@informacjebezpieczne.pl. Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Pan Jakub Szymczak, z którym również można skontaktować się poprzez podany wyżej e-mail.

Obowiązki informacyjne

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „COR GYN” Iwona Goworowska- Szymula, którego dane kontaktowe są następujące:
- adres korespondencyjny: ul. Dobrzyńskich 14, 80-119 Gdańsk
- nr telefonu: 501 041 433
- adres e-mail: igowor@wp.pl

Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: 

Cel przetwarzania
Administrator przetwarza dane osobowe pacjentów w celu:
1. prowadzenia profilaktyki zdrowotnej: informowanie pacjenta o możliwości udzielenia świadczenia, przekazywanie materiałów edukacyjnych, przekazywanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych.
2. diagnozy i leczenia: przetwarzanie związane z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej.
3. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej: rejestracja Pacjenta, zapewnienie ciągłości opieki zdrowotnej, w tym m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia, odbieranie i archiwizacja oświadczeń woli w zakresie upoważnienia innych osób do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielenia tym osobom informacji o stanie zdrowia, zarządzanie podmiotem wykonującym działalność leczniczą, wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
4. zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego: wystawianie zaświadczeń lekarskich.
5. ułatwienia kontaktu: prosimy o dobrowolne podanie nr telefonu lub adresu e-mail. Będziemy z nich korzystali w celu powiadomienia o terminie wizyty poprzez wykonanie telefonu lub powiadomienie wiadomością tekstową SMS. Nie są one niezbędne do korzystania z naszych świadczeń.

Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o działalności leczniczej w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – odnośnie do danych szczególnych kategorii (np. dot. zdrowia) do celów profilaktyki zdrowotnej.

Obowiązek podania danych
Podanie danych wymaganych przez przepisy prawa jest obowiązkowe, bez ich podania nie można świadczyć usług opieki zdrowotnej. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może skutkować utrudnieniem kontaktu.

Okres przechowywania danych
Zasady przechowywania dokumentacji medycznej określa art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po upływie terminów dokumentacja zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta.

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych mogą być osoby upoważnione do dostępu do dokumentacji medycznej oraz uzyskiwania informacji o stanie zdrowia; podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym nam usługi na podstawie umów lub porozumień np.: dostawcy usług informatycznych, hostingowych, pocztowych.

Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Obowiązek informacyjny wobec pracowników, zleceniobiorców

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „COR GYN” Iwona Goworowska- Szymula, którego dane kontaktowe są następujące:
- adres korespondencyjny: ul. Dobrzyńskich 14, 80-119 Gdańsk
- nr telefonu: 501 041 433
- adres e-mail: igowor@wp.pl

Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod-corgyn@informacjebezpieczne.pl

Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja obowiązków pracodawcy, w tym między innymi: prowadzenie akt osobowych, zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, zapewnienie bezpieczeństwa pracy, ochrona socjalna.

Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1. lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, w związku z przepisami prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w tym w szczególności: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (pracownicy), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (zleceniobiorcy).
Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.
W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustaw podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł.
Dane osobowe zleceniobiorców będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa cywilnoprawna przestała obowiązywać, chyba, że inne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania tych danych.
Odbiorcy danych
Dane osobowe pracownika udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komornik, Sądy, PIP) oraz banki i inne podmioty na wniosek pracownika.

Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia zgody oraz usunięcia danych w dobrowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów do pracy

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „COR GYN” Iwona Goworowska- Szymula, którego dane kontaktowe są następujące:
- adres korespondencyjny: ul. Dobrzyńskich 14, 80-119 Gdańsk
- nr telefonu: 501 041 433
- adres e-mail: igowor@wp.pl

Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod-corgyn@informacjebezpieczne.pl

Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest rekrutacja na stanowisko.

Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1. lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, w związku z przepisami prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w tym w szczególności: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (pracownicy), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (zleceniobiorcy).
Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.
W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustaw podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez miesięcy od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, a w przypadku podpisania umowy o pracę dane osobowe zostaną włączone do akt osobowych.

Odbiorcy danych
Dane osobowe pracownika udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komornik, Sądy, PIP) oraz banki i inne podmioty na wniosek pracownika.

Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia zgody oraz usunięcia danych w dobrowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Pliki cookies

  1. Pliki cookies dzielą się na „trwałe” (persistent) i „sesyjne” (session). Plik trwały składa się z pliku tekstowego przesyłanego przez serwer do przeglądarki, który będzie przechowywany przez przeglądarkę aż do ustalonej daty utraty ważności (chyba że użytkownik sam go usunie przed wspomnianą datą). Z kolei plik sesyjny jest plikiem tymczasowym, który wygasa po zakończeniu bieżącej sesji użytkownika z chwilą zamknięcia przeglądarki.
    Na Stronie stosowane są sesyjne pliki cookies. W tabeli przedstawiono wykaz plików cookies stosowanych w witrynie.
Pliki cookies Wykorzystanie plików cookies
Pliki cookies sesji

Pliki cookies sesji są stosowane do zapisywania informacji z sesji. Pliki te służą do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji witryny, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. Pliki cookies sesji są usuwane wraz wygaśnięciem sesji.

Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Trwały pilk cookie Plik zapisywany w urządzeniu użytkownika w momencie zaakceptowania informacji o plikach cookies. Dzięki temu użytkownik nie musi każdorazowo przy odwiedzaniu witryny akceptować polityki prywatności. Czas trwania - 365 dni.
  1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
     
  2. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.