Polityka RODO

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „COR-GYN” z siedzibą w 80-119 Gdańsk, ul. Dobrzyńskich 14 , z którym można się skontaktować:
- pisząc na adres 80-119 Gdańsk ul. Dobrzyńskich 14
- mailując na adres e-mail: igowor@wp.pl  

Inspektorem danych osobowych jest pani Grażyna Kawczyńska, z którą można się skontaktować pisząc na adres e-mail iodgk@informacjebezpieczne.pl

NZOZ COR-GYN jako podmiot leczniczy przetwarza dane pacjentów w celu realizacj świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów. Dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty udzielające świadczenia zdrowotne, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, podmioty wskazane w przepisach prawa jak również podmioty, z którymi podpisano umowę  przetwarzania w imieniu administratora. Pacjent ma prawo do dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  Dane osobowe są przechowywane przez okres 20 lat od końca roku, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej. W szczególnych przypadkach okres przechowywania określony jest w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych powoduje brak możliwości udzielenia świadczeń zdrowotnych.

NZOZ COR-GYN jako pracodawca przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników oraz osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne. Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nałożone przez przepisy prawa pracy, w tym w szczególności: ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych lub zgodę osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończenia na czas przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa. Są udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które osoba wyraziła zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.